Editorial Team

Technical Editor

 • Dilmurod Rakhmatov, University of Padua, Padova, IT

Managing Editor

 • Fazliddin Arzikulov, Tashkent State Technical University named after Islom Karimov, Tashkent, UZB

Editorial Board

 • Rakhimova Muminakhon Zokirjonovna, Urganch State University, Urganch, UZB
 • Tursunova Shakhnoza Bekchanovna, Urganch State Pedagogical Institute, Urganch, UZB
 • Qarshiyeva Zulfiya Shukurovna, Samarkand Region National Center for Training Pedagogues in New Methods, Samarkand, UZB
 • Shodiev Khamza Ruziqulovich, Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, UZB
 • Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, UZB
 • Adilova Shakhnoza Rakhimovna, Tashkent State Technical University named after Islom Karimov, Tashkent, UZB
 • Isxoqova Shoira Mirsodiqovna, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan
 • Najmiddinova Yokutkhon Rukhiddinovna, Namangan Institute of Engineering and Construction, Namangan, Uzbekistan
 • Nazarova Dildora Asatovna, Kokand State Pedagogical Institute, Kokand, Uzbekistan
 • Abdullaeva Iroda Ganidjanovna, Urganch State University, Urganch, Uzbekistan
 • Mamatov Bakhtiyor Salimovich, Scientific Research Institute of Cattle Breeding and Desert Ecology, Uzbekistan
 • Vaisova Moxira Davlatboyevna, Urgench State University, Urgench, Uzbekistan
 • Boboyarova Nargiza Ashurovna, Urgench State University, Urgench, Uzbekistan
 • Jumaniyazova Navbahor Bahtiyarovna, Urgench State University, Urgench, Uzbekistan
 • Karamanova Gulistan, Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan
 • Seydametova Gulnara Utarbaevna, Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan
 • Tangirbergenova Kalligul, Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan
 • Kabulniyazova Gulchekhra Tashpulatovna, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
 • Shapulatova Zumrat Jakhongirovna, Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, Uzbekistan
 • Makhbuba Shamsieva Badrievna, Tashkent Textile and Light Industry Institute, Tashkent, Uzbekistan
 • Kuchkarov Tukhtamurod Olimovich, Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan
 • Begmatova Malokhat Khushvaktovna, Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, Uzbekistan
 • Akhmedov Erkin Rakhmonovich, Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Uzbekistan
 • Sobirova Mavjuda Ruziyevna, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Surkhandaryo, Uzbekistan
 • Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Surkhandaryo, Uzbekistan
 • Akhtam Boltaevich Radjabov, Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan¬†
 • Ibragimova Madina Ismailovna, Samarkand Institute of Economics and Service, Samarkand, Uzbekistan
 • Alimov Xakim Nematovich, Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan
 • Shukur Pulatov, Tashkent State Pedagogical University named after Nizomiy, Tashkent, Uzbekistan
 • Ikromova Gulhida Ahmadillo kizi, Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
 • Annamuratova Dilorom Rakhmanovna, Urgench State University, Urgench, Uzbekistan