Editorial Team

General Editor

  • Dilmurod Rakhmatov, Jizzakh branch of National University of Uzbekistan, Jizzakh, UZB

Managing Editor

  • Fazliddin Arzikulov, Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, UZB

Editorial Board

  • Khalimov Ilkhom Ubaydulloyevich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
  • Mustafakulov Asror Akhmedovich, Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, UZB
  • Khushboqov Bakhtiyor Khudoymurodovich, Tashkent State Technical University, Tashkent, UZB
  • Toshboeva Robiya Sobirovna, Tashkent State University of Law, Tashkent, UZB
  • Mislibaev Ilkhom Tuychibaevich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
  • Tukhtashev Alisher Bakhodirovich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
  • Alikulov Shukhrat Sharofovich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
  • Nishonova Nodiraxon Rayimjonovna, Tashkent State Technical University, Tashkent, UZB